Українська мова. Інтерактивний довідник-практикум із тестами. Підготовка до ЗНО 2019

Українська мова. Інтерактивний довідник-практикум із тестами. Підготовка до ЗНО 2019

Навчальна книга за ціною видавництва:

150 грн

   Видання створено з метою якісної та ефективної підготовки до складання зовнішнього незалежного оцінювання з української мови. У довіднику вміщено теоретичний матеріал, вправи, тести до кожної теми, а також тренувальні тести у форматі ЗНО. За цим посібником учні можуть готуватись як самостійно, так і на шкільних уроках або заняттях із репетитором.

Для учнів, абітурієнтів, учителів, репетиторів і всіх, хто прагне здобути й удосконалити знання з української мови.

Переглянути сторінки книги

Зміст книги

Календарно-тематичний план
Морфологія
Заняття 1
Частини мови
Частини мови. Загальна характеристика
Самостійні частини мови
Службові частини мови
Вигук
Як на ЗНО
Заняття 2
Іменник
Іменник. Загальна характеристика
Рід іменників
Рід незмінюваних іменників
Число іменників
Як на ЗНО
Заняття 3
Іменник
Відміни іменників. Невідмінювані іменники
Групи іменників
Групи іменників ІІ відміни на -р
Особливості відмінювання іменників
Закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни в родовому відмінку однини
Як на ЗНО
Заняття 4
Іменник
Кличний відмінок
Особливості вживання поширених звертань
Імена по батькові
Відмінювання прізвищ
Як на ЗНО
Заняття 5
Прикметник
Прикметник. Загальна характеристика
Відмінювання прикметників
Розряди прикметників за значенням
Як на ЗНО
Заняття 6
Прикметник
Ступені порівняння якісних прикметників
Особливості утворення ступенів порівняння
Звукові зміни при творенні. Особливості вживання
Як на ЗНО
Заняття 7
Числівник
Числівник. Загальна характеристика
Розряди числівників за значенням і будовою
Відмінювання кількісних числівників
Як на ЗНО
Заняття 8
Числівник
Відмінювання порядкових числівників
Узгодження числівників з іменниками
Уживання числівників для позначення часу
Як на ЗНО
Заняття 9
Займенник
Займенник. Загальна характеристика
Розряди займенників за значенням
Як на ЗНО
Заняття 10
Займенник
Особливості відмінювання займенників
Як на ЗНО
Заняття 11
Дієслово
Дієслово. Загальна характеристика
Форми дієслова
Вид дієслова
Безособові дієслова
Складні випадки керування дієслів
Як на ЗНО
Заняття 12
Дієслово
Способи дієслова
Творення форм умовного й наказового способів дієслова
Дійсний спосіб. Форми майбутнього часу
Дієвідмінювання дієслів
Чергування приголосних при дієвідмінюванні
Як на ЗНО
Заняття 13
Дієприкметник
Дієприкметник. Загальна характеристика
Творення дієприкметників
Правопис дієприкметників
Дієприкметниковий зворот
Як на ЗНО
Заняття 14
Дієприслівник
Дієприслівник. Загальна характеристика
Творення дієприслівників
Дієприслівниковий зворот
Уживання дієприслівників і дієприслівникових зворотів
Як на ЗНО
Заняття 15
Прислівник
Прислівник. Загальна характеристика
Ступені порівняння прислівників
Правопис И або І в кінці прислівників
Правопис Н чи НН у прислівниках
Прислівники й сполучення інших частин мови
Як на ЗНО
Заняття 16
Прислівник
Правопис прислівників
Правопис прислівникових сполучень
Як на ЗНО
Заняття 17
Службові частини мови
Прийменник. Загальна характеристика
Правопис прийменників
Особливості вживання прийменників
Сполучник. Загальна характеристика
Групи сполучників
Сполучники і сполучні слова
Правопис сполучників
Як на ЗНО
Заняття 18
Службові частини мови. Вигук
Частка. Загальна характеристика
Розряди часток за значенням
Правопис часток
Правопис частки НЕ з різними частинами мови
Вигук як частина мови
Правопис вигуків
Як на ЗНО
Лексикологія. Фразеологія
Заняття 19
Лексичне значення слова
Лексикологія як розділ науки про мову
Лексичне значення слова
Однозначні й багатозначні слова. Типи лексичного значення
Системні зв’язки лексики
Як на ЗНО
Заняття 20
Лексика української мови
Лексика української мови за походженням
Лексика української мови за сферами вживання
Як на ЗНО
Заняття 21
Фразеологія
Фразеологія. Поняття про фразеологізми
Джерела походження фразеологізмів
Як на ЗНО
Синтаксис і пунктуація
Заняття 22
Словосполучення
Словосполучення. Загальна характеристика
Типи словосполучень
Як на ЗНО
Заняття 23
Речення
Речення. Загальна характеристика
Структура речення
Порядок слів у реченні
Види речень
Повні й неповні речення
Типи неповних речень
Як на ЗНО
Заняття 24
Головні члени речення
Члени речення. Загальна характеристика
Головні члени двоскладного речення
Тире між підметом і присудком
Особливості узгодження підмета з присудком
Як на ЗНО
Заняття 25
Другорядні члени речення
Другорядні члени речення
Додаток
Означення
Прикладка
Правопис непоширених прикладок
Обставина
Як на ЗНО
Заняття 26
Односкладні речення
Односкладне речення. Загальна характеристика
Типи односкладних речень
Як на ЗНО
Заняття 27
Однорідні члени речення
Просте ускладнене речення. Загальна характеристика
Однорідні члени речення
Розділові знаки при однорідних членах речення
Розділові знаки між однорідними означеннями
Розділові знаки при узагальнювальних словах
Як на ЗНО
Заняття 28
Звертання. Вставні і вставлені конструкції
Звертання
Різновиди звертань за структурою
Розділові знаки при звертаннях
Як на ЗНО. Частина 1
Вставні конструкції
Розділові знаки при вставних конструкціях
Вставлені конструкції
Як на ЗНО. Частина 2
Заняття 29
Відокремлені члени речення
Відокремлені члени речення. Загальна характеристика
Відокремлений додаток
Відокремлене означення
Відокремлена прикладка
Як на ЗНО
Заняття 30
Відокремлені члени речення
Відокремлена обставина
Порівняльний зворот
Відокремлені уточнювальні члени речення
Як на ЗНО
Заняття 31
Типи складних речень
Складносурядне речення
Складне речення. Загальна характеристика
Складносурядне речення
Розділові знаки в складносурядному реченні
Як на ЗНО
Заняття 32
Складнопідрядне речення
Складнопідрядне речення. Загальна характеристика
Види підрядних частин
Розділові знаки у складнопідрядному реченні
Як на ЗНО
Заняття 33
Безсполучникове складне речення
Безсполучникове складне речення. Загальна характеристика
Розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення
Як на ЗНО
Заняття 34
Багатокомпонентні складні речення
Багатокомпонентні складні речення. Загальна характеристика
Види зв’язку між частинами багатокомпонентного складного речення
Розділові знаки в багатокомпонентному складному реченні
Як на ЗНО
Заняття 35
Способи відтворення чужого мовлення
Пряма мова. Непряма мова
Розділові знаки при прямій мові
Особливості оформлення діалогу
Правила оформлення цитат
Як на ЗНО
Будова слова. Словотвір
Заняття 36
Будова слова. Словотвір
Будова слова. Загальна характеристика
Структурні елементи слова (морфеми)
Словотвір як розділ мовознавства. Загальна характеристика
Способи словотворення
Як на ЗНО
Фонетика. Графіка
Заняття 37
Фонетика. Графіка
Фонетика як розділ науки про мову
Характеристика приголосних звуків
Графіка як розділ науки про мову
Співвідношення між буквами та звуками в українській мові. Фонетична транскрипція
Як на ЗНО
Заняття 38
Орфоепія
Орфоепія як розділ науки про мову
Правила вимови голосних звуків в українській мові
Правила вимови приголосних звуків в українській мові
Спрощення в групах приголосних
Основні випадки уподібнення приголосних
Як на ЗНО
Заняття 39
Наголос. Склад
Наголос
Складні випадки наголошування слів
Склад
Правила переносу слів із рядка в рядок
Технічні правила переносу
Як на ЗНО
Орфографія
Заняття 40
Орфографія. Правопис літер на позначення голосних. Чергування голосних
Орфографія як розділ науки про мову
Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о]
Поняття про чергування звуків
Найпоширеніші випадки чергування голосних
Як на ЗНО
Заняття 41
Чергування приголосних
Найпоширеніші випадки чергування приголосних
Основні випадки чергування у // в, і // й, з // зі // із
Як на ЗНО
Заняття 42
Зміни приголосних при словотворенні
Зміни приголосних при творенні прикметників та іменників за допомогою суфіксів -ськ-, -ств-
Зміни приголосних при творенні ступенів порівняння прикметників
Зміни приголосних при творенні іменників за допомогою суфікса -ин-
Як на ЗНО
Заняття 43
Подвоєння букв на позначення приголосних
Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних
Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних
Як на ЗНО
Заняття 44
Сполучення ЙО, ЬО. Уживання м’якого знака та апострофа
Сполучення йо, ьо
Правила вживання м’якого знака
Як на ЗНО. Частина 1
Правила вживання апострофа
Як на ЗНО. Частина 2
Заняття 45
Правопис префіксів і суфіксів
Правопис голосних у префіксах
Правопис приголосних у префіксах
Правопис суфіксів
Як на ЗНО
Заняття 46
Правопис власних назв
Правила вживання великої літери у власних назвах
Лапки у власних назвах
Як на ЗНО
Заняття 47
Правопис слів іншомовного походження
Ознаки слів іншомовного походження
Правопис голосних у словах іншомовного походження
Уживання м’якого знака й апострофа у словах іншомовного походження
Подвоєння букв на позначення приголосних у словах іншомовного походження
Як на ЗНО
Заняття 48
Правопис складних і складноскорочених слів
Написання складних слів разом або через дефіс
Правопис складноскорочених слів
Як на ЗНО
Стилістика
Заняття 49
Стилі сучасної української мови. Власне висловлення
Стилі сучасної української мови. Загальна характеристика
Стильові різновиди сучасної української мови
Вимоги до написання власного висловлення
Як на ЗНО
Розвиток мовлення
Заняття 50
Читання й аналіз тексту
Читання й аналіз тексту. Загальна характеристика завдання
Поради щодо виконання тестів до тексту
Текст, тема, основна думка. Теоретичний мінімум
Мовні засоби зв’язку речень у тексті
Як на ЗНО
Ключі до занять
Тестовий зошит, як на ЗНО
Варіант 1
Варіант 2
Варіант 3
Ключі до тестів
Додатки
Додаток 1
Зразки відмінювання іменників
І відміна
ІІ відміна
ІІІ відміна
ІV відміна
Додаток 2
Відмінювання прикметників
Тверда група
М’яка група
Прикметники на -лиций
Додаток 3
Відмінювання займенників
Особові займенники
Присвійні і зворотний
Питально-відносні, неозначені, заперечні займенники
Вказівні та означальні займенники


Автори
Інна Літвінова,
Юлія Гарюнова,
Зара Тищенко,
Софія Бутко

Про книгу

Видавництво: "Ранок"

ISBN: 978-617-09-4039-1

Рік видання: 2018

Кількість сторінок: 384

Обкладинка: М'яка

Формат: 205х260

Вага: 715 г

Доставка

Нова пошта
Укрпошта
Ін Тайм

Оплата

При отриманні книги на пошті
Передоплата на картку ПриватБанку

Переглянути інші книги з української літератури

Бажаєте замовити книгу
"Українська мова. Інтерактивний довідник-практикум із тестами. Підготовка до ЗНО 2019"?

Написати у Facebook

Замовляйте книгу у мережі Facebook на сторінці Український Ерудит , або пишіть на email сайту - erudyt.org.ua@gmail.com

Також можете замовити книгу, заповнивши форму зворотнього зв'язку.